-Med. Grundlagen 164 Dezember 2015
-Zertifizierte Beraterin in Biochemie nach Dr. Schüssler Dezember 2015
-Fussreflextherapeut Oktober 2016
-Lymphdrainage manuelle November 2016
-klassische Massage Januar 2018
-Aufschulung Schulmedizin 609 September 2018
-Zertifizierte Bachblütentherapeutin April 2019

-2018-2020 Ausbildung Farbpunktur nach Peter Mandel
-2019-2020 Aufschulung Reflexologie